•Algemene Informatie
Deze website is gecreëerd, wordt beheerd door en is eigendom van Multidisciplinair Centrum Cura.

•Verzameling en Registratie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens door u verstuurd via het online afsprakensysteem zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Multidisciplinair Centrum Cura. Deze gegevens worden opgenomen en verwerkt in ons cliëntenbestand.

•Inzage en correctie van gegevens
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 1992), de wet op de e-handel (11 maart 2003) en het KB van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen. U garandeert de juistheid en volledigheid van de gegevens die door u worden verstrekt. De toegang tot de diensten van Multidisciplinair Centrum Cura kunnen al dan niet tijdelijk ontzegd worden bij het aanmelden met een valse identiteit, het verschaffen van onvolledige of onjuiste gegevens, of van persoonsgegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven.

•Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen om een afspraak te maken, te bevestiging, te wijziging of te annuleren. De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe activiteiten en initiatieven. Hiertoe behoren opleidingen, groepssessies, nieuwe diensten, etc. Indien gewenst kan de gebruiker op elk moment aangeven hier liever niet voor gecontacteerd te worden.

•Doorgeven van gegevens aan derden
De informatie die wij van de gebruikers van de website krijgen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden zonder uw toestemming. Voor onderzoeksdoeleinden en statistieken kunnen gegevens van gebruikers op groepsniveau verzameld en geanalyseerd worden. Deze gegevens zijn echter nooit te herleiden tot een bepaald persoon.

•Indien u vragen of opmerkingen hebt omtrent ons privacy beleid kan u steeds contact opnemen via info@cura-mc.be of op 0472/70.24.85.

•Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, tekeningen, foto’s, grafieken, films, beelden, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen van de site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Multidisciplinair Centrum Cura of derden toe. De website zelf is ook auteursrechtelijk beschermd. Informatie aangeboden op de website, bestanddelen van de website en de website zelf mogen niet worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, verspreid, openbaar gemaakt, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of anders worden gebruikt tenzij Multidisciplinair Centrum Cura hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Andere sites zijn vrij in het aanleggen van hyperlinks naar de pagina’s van de website van Multidisciplinair Centrum Cura. Deep-linking is echter niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (vb door in-line linking, framing, e.d.) is eveneens verboden.

•Beperking van aansprakelijkheid
De website en folders van Multidisciplinair Centrum Cura werden zorgvuldig samengesteld waarbij het verschaffen van zo correct mogelijke informatie prioriteit is. Multidisciplinair Centrum Cura kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheden of onjuistheden en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die wordt aangeboden op de website. Multidisciplinair Centrum Cura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door eventuele onvolledigheden, onjuistheden of nalatigheden die zich op de website voordoen.

•Beschikbaarheid van de site
Multidisciplinair Centrum Cura streeft een goede werking en beschikbaarheid van de website na. Multidisciplinair Centrum Cura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen en behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande melding de toegang tot de website te onderbreken om de website up to date te brengen, om de diensten te beëindigen of aan te passen of om andere redenen. Bovendien kan dit niet leiden tot terugbetalingen, prijsaanpassingen of andere financiële tegemoetkomingen.