Algemene Informatie

Deze website is gecreëerd, wordt beheerd door en is eigendom van Multidisciplinair Centrum Cura. (contactgegevens: Cura Immo BV, Du Boislei 26, 2930 Brasschaat. Ondernemingsnummer 0664.997.653.)

Verzameling en Registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens door u verstuurd via het online afsprakensysteem zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Multidisciplinair Centrum Cura. Deze gegevens worden opgenomen en verwerkt in ons cliëntenbestand. Persoonsgegevens die u zelf doorgeeft via onze website worden bewaard in ons online afsprakensysteem en elektronische patiënten dossier crossuite. Hun privacy beleid vindt u hier. Deze gegevens worden bewaard zolang de Multidiplinair centrum Cura is aangesloten bij Crossuite. De papieren patiëntendossier worden individueel bewaard per hulpverlener. We volgen hierbij de deontologische code van psychologen: “Hoewel er voor patiëntendossiers van psychologen voorlopig geen wettelijke bewaartermijn vastligt, kan het aangewezen zijn om uw dossiers 30 jaar te bewaren. Dit komt overeen met de bewaartermijn voor de medische dossiers bewaard door ziekenhuizen.” Let wel op voor een hulpverlener met een andere expertise kan er een andere termijn gelden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cura-mc.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging van persoonsgegevens.

Cura neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inzage en correctie van gegevens

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 1992), de wet op de e-handel (11 maart 2003) en het KB van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen. Indien gewenst kan u ons bereiken via info@cura-mc.be . U garandeert de juistheid en volledigheid van de gegevens die door u worden verstrekt. De toegang tot de diensten van Multidisciplinair Centrum Cura kunnen al dan niet tijdelijk ontzegd worden bij het aanmelden met een valse identiteit, het verschaffen van onvolledige of onjuiste gegevens, of van persoonsgegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen om een afspraak te maken, te bevestiging, te wijziging of te annuleren. De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe activiteiten en initiatieven. Hiertoe behoren opleidingen, groepssessies, nieuwe diensten, etc. Indien gewenst kan de gebruiker op elk moment aangeven hier liever niet voor gecontacteerd te worden.

Doorgeven van gegevens aan derden

De informatie die wij van de gebruikers van de website krijgen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden zonder uw toestemming. Voor onderzoeksdoeleinden en statistieken kunnen gegevens van gebruikers op groepsniveau verzameld en geanalyseerd worden. Deze gegevens zijn echter nooit te herleiden tot een bepaald persoon.

Cookie policy

Cura immo BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via het IP-adres zoals weergegeven in deze privacyverklaring. volgende gegevens kunnen wij hieruit afleiden:
IP-adres, Locatiegegevens, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Cura gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cura gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie hier voor verdere toelichtingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of
de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
– Cookie: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
– Cookie Google Adwords Functie: adverteer cookie die websitebezoek adverteert. (SEA/SEM)

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, tekeningen, foto’s, grafieken, films, beelden, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen van de site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Multidisciplinair Centrum Cura of derden toe. De website zelf is ook auteursrechtelijk beschermd. Informatie aangeboden op de website, bestanddelen van de website en de website zelf mogen niet worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, verspreid, openbaar gemaakt, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of anders worden gebruikt tenzij Multidisciplinair Centrum Cura hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Andere sites zijn vrij in het aanleggen van hyperlinks naar de pagina’s van de website van Multidisciplinair Centrum Cura. Deep-linking is echter niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (vb door in-line linking, framing, e.d.) is eveneens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De website en folders van Multidisciplinair Centrum Cura werden zorgvuldig samengesteld waarbij het verschaffen van zo correct mogelijke informatie prioriteit is. Multidisciplinair Centrum Cura kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheden of onjuistheden en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die wordt aangeboden op de website. Multidisciplinair Centrum Cura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door eventuele onvolledigheden, onjuistheden of nalatigheden die zich op de website voordoen.

Beschikbaarheid van de site

Multidisciplinair Centrum Cura streeft een goede werking en beschikbaarheid van de website na. Multidisciplinair Centrum Cura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen en behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande melding de toegang tot de website te onderbreken om de website up to date te brengen, om de diensten te beëindigen of aan te passen of om andere redenen. Bovendien kan dit niet leiden tot terugbetalingen, prijsaanpassingen of andere financiële tegemoetkomingen.

Indien u vragen of opmerkingen hebt omtrent ons privacy beleid kan u steeds contact opnemen via info@cura-mc.be of op 0472/70.24.85.

Rechten van de patiënt

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie. De diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder enig onderscheid (bijv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging). De zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn maken integraal deel uit van de behandeling van de patiënt.

De patiënt kiest de beroepsbeoefenaar en kan zich op elk ogenblik richten tot een andere beroepsbeoefenaar. Die vrije keuze kan evenwel in sommige gevallen beperkt worden door de wet of door de omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie van de gezondheidszorgen (bijv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezigheid van slechts één specialist in een ziekenhuis). Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt om persoonlijke of beroepsredenen weigeren een dienstverstrekking te verlenen, uitgezonderd in geval van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, moet hij evenwel de continuïteit van de zorgen waarborgen.

De beroepsbeoefenaar deelt de informatie mondeling mee in een duidelijke taal die aangepast is aan de patiënt. Hij houdt onder meer rekening met de leeftijd, de opleiding en het begripsvermogen van de patiënt. De patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Hij kan ook vragen dat de informatie aan die vertrouwenspersoon meegedeeld wordt. In voorkomend geval noteert de beroepsbeoefenaar in het patiëntendossier dat de informatie meegedeeld werd aan of in aanwezigheid van die vertrouwenspersoon, evenals de identiteit van de laatstgenoemde.

Vooraleer een behandeling wordt opgestart, dient de beroepsbeoefenaar daartoe de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen. Dit houdt in dat de beroepsbeoefenaar de patiënt duidelijk heeft geïnformeerd over de karakteristieken van de beoogde tussenkomst.

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en medische informatie (bijv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). De patiënt kan aan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bijv. een wetenschappelijk artikel over zijn ziekte, een document waarin een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aangewezen wordt). De patiënt kan (mondeling of schriftelijk) aan de beroepsbeoefenaar vragen dat hij rechtstreeks zijn patiëntendossier kan inzien. Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen tijd om het dossier aan de patiënt voor te leggen, met uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar (aantekeningen die voor derden verborgen zijn, die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de beroepsbeoefenaar en die voor de kwaliteit van de zorgen van geen belang zijn) en de gegevens die betrekking hebben op derden.

Informatie verkregen via de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Algemene Voorwaarde bij Afspraken:

Indien u als patiënt een afspraak inboekt telefonisch, in persoon of via de website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden:

  • De gegevens die u opgeeft, zullen gebruikt worden binnen een professionele (para)medische praktijkomgeving en zullen met de nodige etnische code behandeld worden.
  • De kosten van een onderzoek of behandeling worden na elk consult met u afgerekend.
  • Wanneer u uw afspraak niet kan nakomen, wilt u deze dan minstens 48 uur van tevoren afzeggen. Komt u uw afspraak niet na of zegt uw u afspraak niet af binnen de 48 uur dan zullen we helaas genoodzaakt zijn een volledig consultbedrag in rekening te brengen.
  • Bij niet betaling of laattijdige betaling en na herhaald verzoek kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan een incassobureau. U zal dan een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het openstaand bedrag met een minimum van 30 euro, alsook een intrest van 10% per maand over de hoofdsom.

Klachtenprocedure

Patiënten hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen indien ze van oordeel zijn dat hun rechten niet werden nageleefd. In Multidisciplinair Centrum Cura kan dit door een mail te sturen naar info@cura-mc.be. Deze mailbox wordt beheerd door de twee filiaal verantwoordelijken: Caroline Letchfield (Brasschaat) en Sophie De Somer (Zoersel). Zij zullen uw klacht behandelen en u binnen de 7 werkdagen een antwoord bieden.

Indien gewenst kan u ook klacht neerleggen bij de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” Tel.: 02/524.85.20  Fax: 02/524.85.38  E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be